Zakres usług świadczonych w ramach mojej Kancelarii Notarialnej obejmuje:

1. Sporządzanie aktów notarialnych dokumentujących m.in.:

- umowy przedwstępne,
- umowy sprzedaży,
- umowy warunkowe,
- umowy przeniesienia własności,
- umowy zamiany,
- umowy darowizny,
- umowy dożywocia,
- umowy o dział spadku,
- umowy zniesienia współwłasności,
- testamenty,
- umowy majątkowe małżeńskie,
- oświadczenia o poddaniu się egzekucji,
- oświadczenia o ustanowieniu hipoteki,
- umowy spółek,
- pełnomocnictwa.

2. Sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia.
3. Sporządzanie poświadczeń, w tym w szczególności:

- własnoręczności podpisu,
- zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem,
- daty okazania dokumentu,
- pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu,
- wzorów podpisu.

4. Doręczanie oświadczeń.
5. Spisywanie protokołów, w tym w szczególności protokołów zgromadzeń spółek.
6. Sporządzanie protestów weksli i czeków.
7. Przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych, dokumentów, danych na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
8. Sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów.
9. Sporządzanie, na żądanie stron, projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów.
10. Sporządzanie innych czynności wynikających z odrębnych przepisów.

Stosownie do treści art. 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie (tj. Dz. U. z 2017 poz. 2291) notariusz jest powołany do dokonania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialnych). Jako osoba zaufania publicznego notariusz czuwa nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność prawna może powodować skutki prawne. Czynności notarialne dokonywane przez notariusza zgodnie z prawem mają charakter dokumentu urzędowego.

Udzielam bezpłatnych informacji dotyczących dokonywanych czynności notarialnych.

Gdy przemawia za tym charakter czynności bądź szczególne okoliczności dokonuję czynności notarialnych poza siedzibą Kancelarii.

Po uprzednim uzgodnieniu dokonuję czynności notarialnych poza godzinami urzędowania Kancelarii.